REGULAMENT

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA  CURȚII DE ARBITRAJ DE PE LÂNGĂ 
ASOCIAȚIA „CENTRUL DE ARBITRAJ ȘI MEDIERE ÎN ASIGURĂRI” (ACAMA)


Capitolul 1 - Dispoziţii generale
Art. 1. Curtea de Arbitraj este înfiinţată de către Asociația „Centrul de Arbitraj și Mediere în Asigurări” (ACAMA), denumită în continuare „Asociația” sau ACAMA, conform Actului constitutiv și al Statutului acesteia, în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu modificările ulterioare, ale Cărţii a IV-a din Codul de Procedură Civilă şi ale prezentului Regulament.

Art. 2. Curtea de Arbitraj este organizată în cadrul Asociației, ca instituție permanentă de arbitraj, fără personalitate juridică, independentă în exercitarea atribuțiilor care îi revin, având misiunea de a organiza proceduri de arbitraj intern și internațional, precum și alte modalități alternative de soluționare a litigiilor, în domeniul asigurărilor.


Capitolul 2 - Atribuții 
Art. 3. Curtea de Arbitraj îndeplinește următoarele atribuții: 

 1. a) Organizează și administrează soluționarea litigiilor interne și internaționale prin arbitraj instituționalizat, în condițiile prevăzute de prezentul regulament, de Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj, de dispozițiile Codulului de Procedură Civilă, de legile speciale în domeniu și de Convențiile internaționale la care România este parte;
 2. b) Redactează compromisuri și cereri de conciliere, la cererea părţilor şi împreună cu acestea;
 3. c) Elaborează modele de convenții arbitrale pe care le pune la dispoziția mediului de afaceri;
 4. d) Ține evidența jurisprudenței arbitrale, întocmește culegeri de jurisprudență arbitrală și asigură documentarea în domeniul arbitrajului intern și internațional;
 5. e) Organizează, la cerere, alte modalități alternative de soluționare a litigiilor;
 6. f) Îndeplinește alte atribuții prevăzute în prezentul Regulament și în Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj.


Capitolul 3 - Organizare și funcționare:
Art. 4. (1) Curtea de Arbitraj se compune din arbitri, confirmaţi de Colegiului de conducere a Curții de Arbitraj și numiți dintre persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentul regulament și în Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj.

(2) Poate fi membru al Curții de Arbitraj orice persoană cu capacitate deplină de exercițiu care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 1. a) Este absolvent de studii superioare economice, juridice sau tehnice;
 2. b) Are vechime de specialitate de cel puțin 5 ani;
 3. c) Nu a fost condamnat definitiv pentru o infracțiune prevăzută de legea penală, săvârșită cu intenție sau cu intenție depășită.

(3) Cererea de aderare, care cuprinde declarația persoanei că a luat cunoștință de Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj, trebuie aprobată de Colegiul de conducere.

(4) În arbitrajul organizat de Curtea de Arbitraj pot avea calitatea de arbitri și persoane neînscrise pe Lista de arbitri, dacă părțile le-au numit, prin convenția arbitrală, în această calitate, într-un litigiu determinat, și dacă aceste persoane acceptă să își desfășoare activitatea sub îndrumarea Asociației și în condițiile prevăzute de prezentul regulament și de Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj. În această situație, supraarbitrul va fi numit obligatoriu de pe lista membrilor Curții de Arbitraj.

(5) În cauzele supuse judecății, arbitrii desemnați de părți vor numi, la rândul lor, un supraarbitru, din rândul celorlalți arbitri aflați pe lista Curții de Arbitraj, chiar dacă aceștia nu fac parte din Colegiul de conducere a Curții de Arbitraj. În cazul în care cei doi arbitri numiți de părți au doar experiență juridică, supraarbitrul va fi numit dintre arbitri cu experiență în domeniul economic sau tehnic. Pentru situația în care arbitrii au experiență economică sau tehnică, supraarbitrul va fi desemnat dintre arbitrii cu experiență juridică. 

(6) Enumerarea arbitrilor în Lista de arbitri se face în ordinea alfabetică a numelui acestora, specificându-se pentru fiecare arbitru titlurile științifice pe care le deține și activitatea profesională care îl definește, vechimea de specialitate și cetățenia.

(7) Misiunea de arbitru încetează prin:
a) abținere;
b) admiterea cererii de recuzare;
c) imposibilitate fizică sau morală;
d) revocare;
e) deces.

Art. 5. (1) Dintre arbitrii numiți potrivit art. 4 alin. (1), Adunarea Generală a Asociației va numi Preşedintele, Vicepreşedintele şi trei membri, care reprezintă Colegiul de conducere a Curții de Arbitraj, ales pentru un mandat de 5 ani. 

(2) Preşedintele asigură conducerea curentă, exercită atribuţiile jurisdicţionale şi reprezintă Curtea de Arbitraj în relaţiile interne şi internaţionale. Vicepreşedintele îl ajută pe Preşedinte în activitatea sa şi este înlocuitorul de drept al acestuia.

(3) Membrii primesc însărcinări rezultate din necesitatea soluţionării cauzelor potrivit convenţiilor arbitrate specifice şi regulilor de procedură, în cazurile de conciliere facultativă, din activitatea administrativ-executivă a Curții de Arbitraj. 
(4) Colegiul de conducere are următoarele atribuții:
a) asigură conducerea generală a Curții de Arbitraj;

 1. b) adoptă Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj;
 2. c) propune, dacă este cazul, modificarea prezentului regulament, precum și Normele privind taxele și cheltuielile arbitrale;

aprobă Lista de arbitri;

 1. d) organizează întocmirea de culegeri de jurisprudență a Curții de Arbitraj și avizează publicarea acestora; asigură procurarea de documentație națională și străină necesară desfășurării activității arbitrilor;
 2. e) poate înființa comisii de specialitate, stabilind componența lor;
 3. f) poate decide amânarea plăților onorariilor arbitrilor până la rămânerea definitivă a hotărârii pronunțate în acțiunea în anulare în cazurile în care s-a invocat excepția de necompetență în fața Curții de Arbitraj sau excepția nelegalității constituirii tribunalului arbitral.
 4. g) poate aduce modificări prezentului regulament cu majoritate absolută de voturi.

(5) Hotărârile Colegiului de conducere se iau cu majoritate simplă de voturi.

Capitolul 4 - Resursele Curții de Arbitraj și cheltuielile arbitrale 
Art. 6. (1) Resursele Curții de Arbitraj se constituie din taxele de înregistrare și taxele arbitrale încasate pentru serviciile prestate. 

(2) Taxa de înregistrare acoperă costurile de inițiere a procedurii administrative de constituire a dosarului arbitral. Taxele arbitrale acoperă cheltuielile legate de activitatea de organizare și desfășurare a soluționării litigiilor, plata onorariilor arbitrilor și documentarea acestora, cheltuielile de secretariat și alte cheltuieli necesare funcționării Curții de Arbitraj.

Art. 7. (1) Taxa arbitrală se achită în integralitate până în momentul înregistrării cererii de arbitrare, fie în numerar, la casieria Asociației, fie prin virament bancar în contul ACAMA. Dovada plății taxei arbitrale se anexează la cererea de arbitrare înregistrată pe rolul Curții de Arbitraj. Această dovadă se poate prezenta şi în cadrul unui termen stabilit de Secretariatul Curţii, dar nu mai târziu de 15 zile de la data introducerii cererii. Aceste dispoziții se completează cu cele ale art. 31 din Regulile de Procedură Arbitrală ale Curții de Arbitraj de pe lângă  Asociația „Centrul de Arbitraj și Mediere în Asigurări” (ACAMA).

(2) Cererea reconvenţională, cererea de chemare în garanţie şi cererea de intervenţie sunt supuse achitării unei taxe arbitrale în condițiile prevăzute la alineatul anterior pentru cererea de arbitrare.

(3) Pentru repunerea pe rolul Curții de Arbitraj a cererii de arbitrare după suspendarea litigiului ca urmare a culpei părţilor, se plăteşte un cuantum de 30% din taxa achitată pentru cererea principală. Dovada achitării acestei sume se anexează la cererea de repunere pe rol a cererii de arbitrare.

Capitolul 5 - Dispoziții comune, finale și tranzitorii 
Art. 8. Asociația, Curtea de Arbitraj, precum și personalul acestora au obligația să asigure confidențialitatea arbitrajului, potrivit Regulilor de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj.

Art. 9. Prezentul regulament a fost aprobat de Adunarea Generală a membrilor ACAMA la data de 31.01.2018. Colegiul de conducere a Curții de Arbitraj asigură comunicarea către cei interesaţi a prezentului Regulament, a Regulilor de procedură, precum şi a Normelor privind taxele cheltuielilor arbitrale.
REGULILE DE PROCEDURĂ ARBITRALĂ  ALE CURȚII DE ARBITRAJ DE PE LÂNGĂ ASOCIAȚIA „CENTRUL DE ARBITRAJ ȘI MEDIERE ÎN ASIGURĂRI” (ACAMA)

  
Capitolul 1. Dispoziții preliminare  
Art. 1. - Obiectul Regulilor de procedură arbitrală.
(1) Prezentele Reguli de procedură arbitrală stabilesc principiile și regulile de soluționare a litigiilor interne și internaționale supuse arbitrajului instituționalizat organizat de către Curtea de Arbitraj de pe lângă Asociația „Centrul de Arbitraj și Mediere în Asigurări” (ACAMA), în conformitate cu prevederile propriului regulament de organizare și funcționare, denumită în continuare „Curtea de Arbitraj”.
(2) Prezentele Reguli de procedură arbitrală se completează cu cele ale Regulamentului de organizare și funcționare a Curții de Arbitraj.
(3) Arbitrajul comercial este supus prevederilor Codului de Procedură Civilă (Cartea a IV-a Despre arbitraj), cu modificările ulterioare, precum și celorlalte prevederi legale aplicabile. În litigiile comerciale internaționale se aplică, în completare, prevederile convențiilor internaționale la care România este parte.
(4) Se recomandă părților ca, în litigiile comerciale internaţionale, să opteze fie pentru prezentele Reguli, fie pentru Regulamentul de arbitraj al Comisiei Naţiunilor Unite pentru dreptul comercial internaţional – UNCITRAL. În acest din urmă caz, autoritatea de desemnare a arbitrilor este preşedintele Curții de Arbitraj.
(5) Persoanele care au capacitatea deplină de exerciţiu al drepturilor pot conveni să soluţioneze pe calea arbitrajului litigiile comerciale dintre ele, în afară de acelea care privesc drepturi referitoare la starea civilă, capacitatea persoanelor, dezbaterea succesorală, relaţiile de familie, precum şi drepturi asupra  cărora părţile nu pot să dispună.
(6) Arbitrajul poate fi încredinţat, prin convenţia arbitrală, uneia sau mai multor persoane, investite de părţi sau în conformitate cu acea convenţie, să judece un litigiu determinat şi să pronunţe o hotărâre definitivă şi obligatorie pentru părţi.

Art. 2. -  Definiții.
În cuprinsul prezentelor Reguli de procedură arbitrală, termenii și expresiile de mai jos au următoarele înțelesuri:
1. Asistent arbitral - persoană de specialitate care îndeplinește atribuții de administrare a procedurii prealabile;

 1. Audiere - ședința arbitrală în cadrul căreia se desfășoară faza orală a procedurii arbitrale;
 2. Cerere de arbitrare - cererea de soluționare a unui litigiu arbitral formulată de o persoană fizică sau o persoană juridică;
 3. Cerere reconvențională - cererea de arbitrare formulată de către pârât pe cale incidentală;
 4. Colegiul Curții de Arbitraj - organul colegial de conducere a Curții de Arbitraj;
 5. Convenția arbitrală - clauza compromisorie sau compromisul încheiate de orice persoane fizice sau persoane juridice de drept privat ori de drept public;
 6. Încheiere - orice hotărâre preparatorie sau interlocutorie dată în cursul procedurii arbitrale și prin care nu se soluționează în întregime fondul cauzei sau nu se dezinvesteşte Tribunalul Arbitral;
 7. Litigiu arbitral - orice litigiu intern (fără element de extraneitate) sau internațional (cu element de extraneitate), izvorât dintrun raport juridic contractual sau extracontractual, supus soluționării pe calea arbitrajului;
 8. Parte - orice reclamant, pârât, intervenient sau chemat în garanție, participanți la procedura arbitrală;
 9. Întâmpinare - actul de procedură prin care pârâtul, reclamantul pârât reconvențional, ori chematul în garanție răspunde la cererea de arbitrare;
 10. Reguli - prezentele Reguli de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj;
 11. Sentință arbitrală - hotărârea arbitrală finală prin care este soluționat fondul cauzei sau se dezinvesteşte tribunalul arbitral;
 12. Tribunalul arbitral - arbitrul unic sau, după caz, completul de arbitri format din doi arbitri și un supraarbitru.

Art. 3. Principiile procedurii arbitrale.
(1) Curtea de Arbitraj, Tribunalul arbitral și părțile vor acționa pe tot parcursul procedurii cu bună credință, întro manieră eficientă și cu celeritate, cu respectarea egalității de tratament, a principiului contradictorialității și a dreptului la apărare. 
(2) Pe întregul parcurs al procedurii arbitrale, oricare parte are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, într-un termen optim şi previzibil, de către un Tribunal arbitral independent și imparțial.
(3) Dosarul litigiului este confidențial. O persoană străină de litigiu are dreptul de a studia actele aflate la dosarul cauzei doar dacă în prealabil părțile și-au exprimat acordul în scris, iar tribunalul arbitral a încuviințat accesul la dosar. 
(4) Părțile au dreptul să ia cunoștință de conținutul tuturor actelor dosarului, cu respectarea principiului confidențialității procedurii arbitrale. Cu excepția cazului în care părțile convin în alt mod, orice persoană implicată în organizarea arbitrajului este obligată să păstreze confidențialitatea în ceea ce privește întreaga procedură arbitrală.
(5) În litigiile arbitrale, părţile pot formula cereri şi îşi pot exercita drepturile procesuale personal sau prin reprezentant. Aceştia pot fi asistaţi de alţi specialişti.
(6) La ședințele de judecată au dreptul să participe doar părțile în litigiu, personal sau prin reprezentanții acestora (avocați, consilieri juridici), precum și persoanele citate în cadrul litigiului arbitral. 
(7) Hotărârile arbitrale pot fi publicate integral numai cu acordul părților. Ele pot fi publicate parțial ori în rezumat fie comentate sub aspectul problemelor de drept ivite, în reviste, lucrări ori culegeri de practică arbitrală, fără a se menționa numele sau denumirea părților ori alte date care ar putea prejudicia interesele lor. În aceste condiții Curtea de Arbitraj poate autoriza, de la caz la caz, studierea dosarelor în scopuri de cercetare științifică sau de documentare, după finalizarea litigiilor.
(8) Prezentele reguli de procedură se completează cu dispozițiile convenției arbitrale a părților, în măsura în care acestea nu sunt contrare cu prezentele dispoziții.
(9) În orice stadiu al litigiului arbitral, tribunalul arbitral va încerca să soluționeze diferendul pe baza înțelegerii părților.

Art. 4.  Aplicarea în timp și  spațiu a Regulilor de procedură arbitrală.
(1) În cazul în care părțile nu au convenit altfel, organizarea și desfășurarea arbitrajului se fac în conformitate cu regulile de procedură  arbitrală  în vigoare la data începerii arbitrajului. 
(2) Prezentele Reguli sunt aplicabile ori de câte ori prin convenția arbitrală părțile fac referire, în orice mod, la instituția de arbitraj ori la Regulile de procedură arbitrală.
(3) Curtea de Arbitraj este singura în măsură să aprecieze dacă și în ce măsură sunt compatibile și aplicabile alte reguli de procedură arbitrală decât cele ale Curții de Arbitraj, ţinând seama de condiţiile litigiului arbitral şi de conţinutul regulilor de procedură arbitrală indicate de părţi. Competența Curții de Arbitraj rămâne supusă prezentelor Reguli.
(4) În cazul în care părțile au optat pentru aplicarea altor reguli de procedură arbitrală decât cele ale Curții de Arbitraj, aplicarea acestora este posibilă  numai dacă  respectivele norme nu interzic explicit acest lucru.
(5)  În situația în care regulile indicate de părți interzic explicit aplicarea lor de către o altă instituție de arbitraj, se vor aplica prezentele Reguli.  
Art. 5. Notificări și comunicări: 
(1) Orice notificare sau altă comunicare din partea Secretariatului Curții, a Președintelui Curții, a Colegiului Curții, a tribunalului arbitral sau între părți se trimite la ultima adresă cunoscută a destinatarului sau, după caz, comunicată de acesta.
(2) Trimiterea se va efectua prin scrisoare recomandată cu conținut declarat și confirmare de primire, prin servicii de curierat rapid, poștă electronică, telefax sau orice alt mijloc de comunicare ce permite stabilirea probei comunicării și a textului transmis. În cazul comunicărilor telefonice, asistentul arbitral va întocmi o notă telefonică în care va face mențiune despre ora și data convorbirii, identitatea persoanei cu care s-a purtat discuția și va prezenta pe scurt conținutul acesteia.
(3) Orice notificare sau altă comunicare transmisă în conformitate cu prevederile alin. (2) este considerată cunoscută de către destinatarul acesteia la data la care aceasta ar fi fost primită în mod obișnuit având în vedere mijlocul de comunicare utilizat.
(4) Comunicarea este considerată îndeplinită și în cazul în care destinatarul a refuzat primirea sau nu s-a prezentat la oficiul poștal pentru a o ridica, deși există dovada avizării sale. (5) Orice înscris poate fi înmânat și personal părții sau reprezentantului ei, sub semnătură, certificată de asistentul arbitral sau de un agent al Secretariatului Curții de Arbitraj, cu precizarea datei înmânării.
(6) Dovezile de comunicare și notele telefonice se depun la dosarul cauzei.

Art. 6.  Interpretarea Regulilor de procedură arbitrală.
Interpretarea prezentelor Reguli se face doar de către Curtea de Arbitraj și numai în scopul aplicării lor în cauza dedusă judecății.

Art. 7. Termene
(1) Tribunalul arbitral sau, până la constituirea acestuia, Președintele Curții de arbitraj poate prelungi, pentru motive temeinice, în baza unei cereri formulate de oricare dintre părți sau din oficiu, orice termen stabilit pentru îndeplinirea de către o parte a obligațiilor sale.
(2) Partea care a fost prezentă sau reprezentată la un termen nu va fi citată în tot cursul arbitrajului, fiind presupusă că are cunoștință de termenele următoare, în afară de cazul în care se dispune altfel în prezentele Reguli sau citarea este dispusă de tribunalul arbitral.
(3) Termenul luat în cunoștință sau pentru care au fost trimise citațiile nu poate fi preschimbat de tribunalul arbitral decât pentru motive temeinice. Părțile își pot exprima acordul în scris pentru preschimbarea termenului și fără a mai fi citate. Dacă este cazul, părțile vor fi citate de îndată pentru noul termen.

Capitolul 2. Procedura arbitrală. 
Art. 8. Convenția arbitrală.
(1) Convenţia arbitrală se încheie, sub sancțiunea nulității, în formă scrisă, indiferent dacă aceasta se materializează într-un înscris pe suport de hârtie sau într-un înscris sub formă electronică, căruia i s-au încorporat, i s-au ataşat sau i s-au asociat logic semnături electronice extinse, bazate pe certificate calificate şi generate prin intermediul unor dispozitive securizate de creare a semnăturii, cu respectarea legislației speciale în vigoare. Convenția poate avea fie forma unei clauze compromisorii, inclusă în contractul principal sau într-un act separat înainte de apariția litigiului, fie forma unei înţelegeri de sine stătătoare, denumită compromis, încheiată după ivirea litigiului. 
(2) Condiția formei scrise a convenției arbitrale se consideră îndeplinită și atunci când recurgerea la arbitraj a fost convenită prin schimb de corespondență, indiferent de forma acesteia, schimb de acte procedurale ori când existența ei a fost pretinsă în scris de una dintre părți și nu a fost contestată de către cealaltă parte. 
(3) Existența convenției arbitrale se prezumă în ipoteza în care reclamantul formulează o cerere de arbitrare, iar pârâtul nu formulează, la primul termen de judecată pentru care a fost legal citat, vreo obiecțiune cu privire la aceasta.
(4) Validitatea clauzei compromisorii este independentă de validitatea contractului în care a fost înscrisă.
Art. 9. Cererea de arbitrare. 
(1) Cererea de arbitrare prin care este sesizată Curtea de Arbitraj trebuie să cuprindă următoarele elemente:
a) Numele și prenumele, domiciliul sau, după caz, reședința părților ori, pentru persoanele juridice, denumirea și sediul lor. Se vor mai menționa codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare ori codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerțului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice și contul bancar ale reclamantului și ale pârâtului, dacă sunt cunoscute de reclamant, adresa de poștă electronică, numărul de telefon, numărul de fax ori alte asemenea date, precum și, dacă este cazul, domiciliul sau sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură;
b) Numele și calitatea celui care reprezintă partea în litigiul arbitral, iar, în cazul reprezentării prin avocat, numele, numerele de telefon și de fax ale acestuia, adresa de poștă electronică și sediul profesional. La cererea de arbitrare se va anexa dovada calității de reprezentant, inclusiv înscrisul doveditor privind calitatea de reprezentant legal sau, după caz, un extras din registrul public în care este menționată împuternicirea reprezentantului persoanei juridice;
c) Indicarea obiectului și a valorii cererii, cu menționarea modului de calcul al acestei valori, motivele de fapt și de drept pe care se sprijină această solicitare, cu trimitere la mijloacele de probă pe care reclamantul înțelege să le invoce;
d) Menționarea convenției arbitrale, anexânduse în copie contractul în care este inserată sau înscrisul din care rezultă aceasta;
e) Propunerea reclamantului privind arbitrul și locul arbitrajului;
f) În cazul în care arbitrul nu figurează pe lista de arbitri ai curții, datele de identificare a acestuia (numele arbitrului desemnat, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de poștă electronică);
g) Semnătura reclamantului sau, dacă cererea este introdusă prin reprezentant, semnătura acestuia.
(2) Cererea de arbitrare și anexele se depun, în limba stabilită de părți prin convenția arbitrală, pe suport de hârtie, în atâtea exemplare câți pârâți sunt, plus unul pentru dosarul cauzei, precum și în format electronic, prin e-mail, la adresa: office@acama.ro. Cererea de arbitrare poate avea forma unui înscris sub formă electronică, cu condiția ca acesta să fie semnat de reclamant sau de reprezentantul acestuia cu o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii. Dacă părțile nu au convenit limba arbitrajului, procedura se va desfășura în limba română. 

(3) Dispozițiile prezentului articol se aplică, în mod corespunzător, cererii reconvenționale formulate de pârât sau de unul dintre pârâți, precum și celorlalte cereri adresate Tribunalului arbitral.

Art. 10. Înregistrarea cererii. 
(1) Cererea de arbitrare, însoțită de dovada achitării taxei de înregistrare, calculată în conformitate cu Normele privind taxele și cheltuielile arbitrale în vigoare la data la care este depusă cererea de arbitrare, se înregistrează la Secretariatul Curții de Arbitraj.

(2) În cazul în care taxa de înregistrare nu este achitată la data depunerii cererii de arbitrare, sau este insuficientă, Secretariatul Curții de Arbitraj va acorda reclamantului un termen de 10 zile, calculat de la data comunicării, pentru achitarea integrală a taxei.

(3) La cererea reclamantului, termenul prevăzut la alin. (2) poate fi prelungit de către Președintele Curții de Arbitraj printr-o rezoluție motivată.

(4) Dacă dovada plății taxei arbitrale nu se face în termenele și condițiile comunicate reclamantului, Secretariatul Curții de Arbitraj îi va restitui cererea de arbitrare și anexele la aceasta. 

Art. 11. Întâmpinarea pârâtului la cererea reclamantului. 
(1) Dacă s-a achitat taxa arbitrală, Secretariatul Curții transmite pârâtului o copie a cererii de arbitrare și orice înscrisuri atașate la aceasta. Pârâtul depune întâmpinare și, după caz, cerere reconvențională în termen de 15 de zile de la data comunicării cererii de arbitrare. Întâmpinarea cuprinde următoarele mențiuni:
a) punctul de vedere al pârâtului cu privire la pretențiile reclamantului, cu indicarea și dezvoltarea motivelor de fapt și de drept pe care se sprijină apărarea pârâtului, respectiv a mijloacelor de probă pe care pârâtul înțelege să le invoce și a tezelor probatorii aferente, prevederile Codului de procedură civilă aplicându-se în mod corespunzător;
b) orice obiecțiuni ale pârâtului cu privire la validitatea și aplicarea convenției arbitrale;
c) propunerea pârâtului privind arbitrul și locul arbitrajului;
d) în cazul în care arbitrul nu figurează pe lista de arbitri a Curții, datele de identificare a acestuia (numele arbitrului desemnat, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de poștă electronică).
(2) Întâmpinarea și anexele la aceasta, precum și orice alte cereri formulate de pârât se transmit în atâtea exemplare câte părți sunt, plus unul pentru dosarul cauzei. Prevederile art. 9 alin. (2) din prezentele Reguli se aplică în mod corespunzător.

(3) Lipsa întâmpinării sau a oricărei alte forme de răspuns din partea pârâtului nu echivalează cu recunoașterea de către acesta a pretențiilor reclamantului și nici nu va împiedica continuarea procedurii arbitrajului. 

(4) Curtea de Arbitraj va transmite o copie a întâmpinării și, după caz, a cererii reconvenționale către reclamant pentru a lua cunoștință sau a formula întâmpinare la cererea reconvențională, după caz, în termen de 15 de zile de la comunicare.

(5) În cazul în care cererea de arbitrare, întâmpinarea sau cererea reconvențională nu cuprind mențiunile și cerințele prevăzute la art. 9 alin. (1) sau, după caz, la art. 11 alin. (1) din prezentele Reguli, Președintele Curții va înștiința, de îndată, partea care a formulat actul de procedură în discuție și îi va pune în vedere să-l completeze în mod corespunzător, întrun termen care nu va depăși 10 zile de la data comunicării înștiințării. 
(6) În cazul în care oricare dintre părți nu se conformează solicitării de a furniza detaliile suplimentare solicitate conform celor arătate la alineatul anterior, iar în absența cărora nu se poate da curs procedurii arbitrale, Președintele Curții poate dispune restituirea cererii sau, după caz, a cererii reconvenționale.

Art. 12. Arbitrii. Constituirea tribunalului arbitral.
(1) Părțile pot conveni asupra numărului de arbitri, care trebuie să fie întotdeauna impar: fie un arbitru unic, fie un tribunal arbitral constituit din trei arbitri, din care doi arbitri nominalizați fiecare de către părți și un supraarbitru.
(2) În cazul în care părțile nu au convenit cu privire la numărul de arbitri, tribunalul arbitral este constituit din trei arbitri. În acest caz, cel puțin unul dintre arbitri va fi jurist, respectiv, cel puțin unul dintre arbitri va fi specialist în asigurări.

(3) În termen de 5 zile de la data comunicării propunerii de numire, arbitrul completează și semnează declarația de acceptare, de independență, de imparțialitate și de disponibilitate, în care arată orice circumstanțe care pot da naștere unor îndoieli rezonabile cu privire la imparțialitatea sau independența sa. 

(4) În cazul Tribunalului arbitral format din trei arbitri, supraarbitrul este numit de către ceilalți doi arbitri în termen de 5 zile de la ultima acceptare, cu respectarea dispozițiilor art. 12 alineatul (2). După desemnarea supraarbitrului și semnarea declarației de acceptare de către acesta, Tribunalul arbitral se consideră constituit, stabilește termenul de arbitrare și, prin grija asistentului arbitral, dispune citarea părților. 

(5) Prevederile alineatelor (3) și (4) din prezentul articol se aplică, în mod corespunzător, și în cazul constituirii Tribunalului Arbitral dintr-un arbitru unic.

Art. 13. Recuzarea și abținerea arbitrilor. Încetarea misiunii unui arbitru.
(1) Arbitrul unic sau oricare dintre arbitrii care alcătuiesc completul de judecată poate fi recuzat pentru motive care pun la îndoială independenţa şi imparţialitatea sa.

(2) Cererea de recuzare se depune, sub sancțiunea decăderii, în termen de 5 zile de la data la care partea în cauză a cunoscut / trebuia și putea să cunoască motivele de recuzare.

(3) O parte va putea recuza arbitrul pe care la desemnat numai pentru motive de care partea ia cunoștință sau care au intervenit după desemnare.

(4) Cauzele de recuzare a unui arbitru sunt cele prevăzute de art. 41 și de art. 42 din Codul de procedură civilă privind recuzarea judecătorilor, la care se adaugă următoarele:
a) nu îndeplinește condițiile de calificare sau alte condiții privitoare la arbitri, prevăzute în convenția arbitrală;
b) este asociat, colaborator sau membru al organelor de conducere a unei entități fără personalitate juridică sau a unei persoane juridice care are un interes în cauză ori care este controlată de una dintre părți sau aflată sub un control comun cu această parte;
c) a avut / are raporturi de muncă ori de serviciu cu una dintre părți, cu o persoană juridică controlată de una dintre părți sau aflată sub un control comun cu această parte;
d) a prestat consultanță uneia dintre părți, a asistat sau a reprezentat una dintre părți ori a depus mărturie în fazele prealabile ale litigiului arbitral.
(5) Cererea de recuzare se soluționează, în absența părților, de către un complet format din ceilalți doi membri ai Tribunalului arbitral și Președintele Curții sau un arbitru desemnat de către acesta din urmă, după caz. Completul de divergență se pronunță asupra cererii de recuzare în termen de 5 zile de la sesizare, printr-o încheiere care nu este supusă vreunei căi de atac.
(6) Arbitrul cu privire la care sa formulat o cerere de recuzare poate declara că se abține. În acest caz, se vor aplica dispozițiile alineatului (7) lit. a) din prezentul articol.
(7) Colegiul de conducere a Curții de Arbitraj ia act de încetarea misiunii unui arbitru în oricare dintre următoarele cazuri:
a) Arbitrul declară că se abține, în condițiile prevăzute de alineatului (6) al prezentului articol; orice cerere de abținere trebuie motivată și poate privi numai întreaga cauză, iar nu doar anumite momente procesuale sau etape ale acesteia;
b) Este admisă o cerere de recuzare împotriva arbitrului respectiv în conformitate cu alineatului (5) din prezentul articol;
c) Arbitrul se află în imposibilitate fizică sau morală de a-și îndeplini misiunea pe o perioadă mai lungă de timp datorită unor motive survenite / de care a luat cunoștință după acceptarea misiunii de arbitru;
d) Intervine decesul unui arbitru pe parcursul procedurii arbitrale.
(8) Colegiul de conducere a Curții de Arbitraj, la cererea oricăreia dintre părți sau la propunerea unuia dintre membrii tribunalului arbitral, fie ia act de încetarea misiunii de arbitru în cazurile prevăzute de alineatul (7), fie dispune revocarea, atunci când acesta nu își îndeplinește obligațiile de arbitru.

(9) Înainte ca arbitrul să fie revocat, părților și arbitrilor li se va acorda posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere în scris.

(10) Dacă cererea de recuzare îl privește pe arbitrul unic, ea se soluționează, în absența părților, de către un tribunal arbitral format din Președintele Curții sau dintr-un arbitru desemnat de acesta.

(11) Arbitrul care pe parcursul litigiului află că există un motiv de recuzare cu privire la persoana sa este obligat să-l înştiinţeze pe Preşedintele Curții de Arbitraj şi să se abţină de la soluţionarea litigiului. 

(12) În cazul în care misiunea unui arbitru încetează, acesta va fi înlocuit. Dispozițiile articolului 12 din prezentele Reguli se aplică în mod corespunzător.

Capitolul 3 Procedura în fața Curții de Arbitraj și dezbaterea litigiului 
Art. 14. Administrarea procedurii.
(1) În întreaga procedură arbitrală, Tribunalul arbitral trebuie să asigure părţilor, sub sancţiunea nulităţii sentinței arbitrale, egalitatea de tratament, respectarea dreptului la apărare şi a principiului contradictorialităţii. 

(2) Dacă în convenția arbitrală nu se menționează altfel, Tribunalul arbitral poate organiza desfășurarea arbitrajului în orice modalitate pe care o consideră potrivită. 

(3) Procedura arbitrală cuprinde faza scrisă și faza orală. 

(4) Tribunalul arbitral are obligația de a urmări ca administrarea procedurii să se realizeze întro manieră imparțială, eficientă și cu celeritate, și de a oferi fiecărei părți o oportunitate rezonabilă să-și susțină argumentele și să-și formuleze apărările. 
(5) În orice stare a litigiului, Tribunalul arbitral va încerca soluționarea acestuia pe baza înțelegerii părților.
(6) Neprezentarea părții legal citate nu împiedică dezbaterea și soluționarea litigiului arbitral, chiar dacă niciuna dintre părți nu a solicitat judecarea în lipsă.
(7) Prin citație, părțile sunt informate cu privire la faptul că, pe parcursul procedurii arbitrale, acestea au posibilitatea să comunice actele de procedură sau alte înscrisuri atât tribunalului arbitral, cât și între ei, prin intermediul poștei electronice. La solicitarea expresă a părților, Tribunalul arbitral procedează la comunicarea citațiilor și a celorlalte acte de procedură, doar prin poștă electronică, la adresele indicate de părți. 
Art. 15. Încheierile de şedinţă.
(1) Dezbaterile arbitrale și orice dispoziție adoptată de Tribunalul arbitral, în cadrul ședințelor de arbitrare sau în afara lor, vor fi consemnate printro încheiere.
(2) Pe lângă mențiunile prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. a), b), f) și g) din prezentele Reguli, încheierea mai cuprinde următoarele elemente:
a) Modalitatea de îndeplinire a procedurii de citare sau de consultare a părților;
b) O scurtă descriere a cererilor și susținerilor părților;
c) Motivele pe care pe sprijină măsurile dispuse.
Art. 16. Locul arbitrajului.
(1) Dacă părțile nu au convenit altfel, locul arbitrajului va fi la sediul Curții de arbitraj.
(2) Tribunalul arbitral va putea desfășura procedura arbitrală, în tot sau în parte, în orice alt loc pe care îl consideră adecvat derulării litigiului, cu condiția ca cel puțin una dintre părți să formuleze o cerere în acest sens, iar celelalte părți să aprobe această propunere. În această ipoteză, costurile suplimentare ocazionate vor fi suportate de părți în mod egal.
(3) Hotărârea arbitrală se consideră că a fost pronunțată la locul arbitrajului.
(4) La solicitarea expresă a tuturor părților și cu încuviințarea tribunalului arbitral, ședințele de arbitrare pot avea loc și on-line prin videoconferință.
Art. 17. Regulile de procedură aplicabile.
(1) Procedura în fața Curții de Arbitraj este guvernată de regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj care sunt în vigoare la data sesizării acesteia, dacă părțile nu au convenit altfel. 
(2) Acolo unde părțile, Curtea de Arbitraj sau, în lipsă, prezentele Reguli nu au stabilit ori, după caz, nu conțin norme pentru desfășurarea procedurii arbitrale sau acestea sunt neîndestulătoare, se vor aplica dispozițiile corespunzătoare din Codul de procedură civilă.
Art. 18. Dreptul aplicabil.
(1) Tribunalul arbitral soluționează litigiul în temeiul normelor de drept scrise, având în vedere toate circumstanțele cauzei și ținând seama, între altele, de principiile generale de drept, de cerințele echității și de bună - credință.
 (2) Dacă litigiul arbitral are caracter internațional, tribunalul arbitral îl soluționează în temeiul legii sau altor norme de drept alese de părți, iar dacă acestea nu au desemnat dreptul aplicabil, în temeiul legii sau al altor norme de drept pe care le consideră adecvate. Orice alegere de către părți a legii unui anumit stat se consideră că se referă la dreptul substanțial al statului respectiv și nu la regulile acestuia privind conflictul de legi.
(3) În ipoteza în care părțile autorizează în mod expres acest aspect, Tribunalul arbitral va putea statua în echitate (ex æquo et bono) sau ca amiable compositeur
Art. 19. Termenul arbitrajului.
(1) Dacă părțile nu au hotărât altfel, sentința arbitrală va fi pronunțată întrun termen de maximum șase luni de la data constituirii Tribunalului arbitral.
(2) Părțile pot consimți, oricând în cursul litigiului arbitral, la prelungirea termenului arbitrajului, fie în scris, fie prin declarație orală, dată în fața curții arbitrale şi consemnată în încheierea de şedință.
(3) Termenul se prelungeşte de plin drept cu trei luni în cazul încetării existenței juridice sau al decesului uneia dintre părți.
Art. 20. Dezbaterea litigiului.
(1) Părțile pot participa la dezbaterea litigiului personal sau prin reprezentanți și pot fi asistate de avocați sau de alte persoane.
(2) Neprezentarea părții legal citate nu împiedică dezbaterea litigiului, cu excepția situației în care partea lipsă a solicitat amânarea litigiului pentru motive temeinice și le-a informat, în timp util, pe celelalte părți cu interese contrare. Cererea de amânare formulată de către o parte / părțile cu interese similare se poate încuviința o singură dată.
(3) Oricare dintre părți poate solicita, în scris, ca litigiul să fie soluționat în absența sa de la dezbateri, pe baza probelor aflate la dosarul cauzei.
(4) Fiecare dintre părți are sarcina să dovedească faptele pe care își întemeiază pretențiile sau apărările din litigiu.
(5) Tribunalul arbitral decide asupra admisibilității, pertinenței, concludenței și utilității probelor.
(6) În vederea soluționării litigiului, tribunalul arbitral poate cere părților explicații scrise cu privire la obiectul cererii și la faptele litigiului și poate dispune administrarea oricăror probe prevăzute de lege.
(7) Administrarea probelor se efectuează în ședința tribunalului arbitral. 
(8) Aprecierea probelor se face de arbitri potrivit intimei lor convingeri.
(9) Orice excepție privind existența sau validitatea convenției arbitrale, constituirea tribunalului arbitral, limitele însărcinãrii arbitrilor și desfãșurarea procedurii până la primul termen de înfãțișare trebuie ridicată, sub sancțiunea decăderii, cel mai târziu la acest termen.
(10) Tribunalul arbitral va putea, la solicitarea uneia dintre părți, să dispună, prin încheiere pronunțată în regim de urgență, orice măsuri provizorii sau asiguratorii pe care le consideră potrivite.
Art. 21. Închiderea dezbaterilor, deliberarea și pronunțarea sentinței arbitrale.
(1) După ce tribunalul arbitral va considera că toate împrejurările cauzei sunt suficient lămurite, acesta dispune închiderea dezbaterilor și trece la deliberarea și luarea hotărârii, în ședință secretă, cu participarea personală a tuturor arbitrilor, consemnându-se în hotărâre această participare.
(2) În situația în care Tribunalul arbitral este compus din trei arbitri, hotărârea se ia cu unanimitate sau, dacă aceasta nu se întrunește, cu majoritate de voturi. Dacă din deliberare rezultă mai mult decât două opinii, arbitrii ale căror păreri se apropie mai mult sunt datori să se unească întro singură opinie. Arbitrul care are o altă părere îşi redactează şi semnează opinia separată, cu arătarea considerentelor pe care aceasta se sprijină; această regulă se aplică şi în cazul unei opinii concurente.
(3) Imediat după deliberare şi stabilirea soluţiei se întocmeşte minuta sentinței arbitrale, care se semnează de arbitrul unic, respectiv de toţi membrii completului arbitral, după caz.
(4) Dacă există opinie separată sau opinie concurentă, ea se va menţiona în minută. 
(5) Dacă, cu ocazia deliberării, dar înainte de pronunțarea hotărârii, Tribunalul Arbitral constată că sunt necesare lămuriri și / sau dezbateri suplimentare, acesta repune pe rol litigiul și stabilește un nou termen de arbitrare, cu citarea părților, cu condiția încadrării în termenul arbitrajului prevăzut la art. 18. 
(6) Sentința arbitrală va fi pronunțată și redactată în termen de cel mult o lună de la data închiderii dezbaterilor sau, după caz, de la împlinirea termenului pentru depunerea notelor scrise ori, după caz, în termenul convenit cu părțile.
(7) Președintele Curții va putea decide prelungirea termenului pentru pronunțarea și redactarea sentinței arbitrale, în baza unei cereri justificate din partea tribunalului arbitral.
Art. 22. Perimarea.
(1) În cazul în care desfăşurarea normală a litigiului este împiedicată din vina reclamantului, prin neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezentele Reguli, i se face înştiinţare scrisă, prin care i se arată ce-i revin, termenul pentru aducerea lor la îndeplinire, precum şi consecinţele neconformării. 
(2) Dacă în termenul stabilit reclamantul nu răspunde sau nu se conformează obligaţiilor ce-i revin, litigiul se scoate de pe rol printr-o încheiere emisă de Tribunalul Arbitral, iar acţiunea arbitrală se restituie reclamantului. Taxa arbitrală rămâne bine plătită și nu se restituie reclamantului.
(3) Perimarea se constată din oficiu sau la cererea părții interesate. În oricare dintre aceste cazuri Tribunalul arbitral investit cu soluționarea cererii principale fixează un termen și dispune citarea de urgență a părților.
(4) Dacă procedura de citare a uneia dintre părţi nu a fost îndeplinită deoarece fie ea s-a mutat și nu se cunoaşte noua adresă, fie această parte refuză primirea citaţiei, fie se constată lipsa oricărei persoane la domiciliul sau sediul indicat în actele dosarului, această parte va fi citată, în procedura de perimare, prin afişare la uşa Curţii de Arbitraj.
(5) Prevederile art. 416 și următoarele din Codul de Procedură Civilă se aplică în mod corespunzător.
Capitolul 4. Sentința arbitrală. 
Art. 23. Conținutul sentinței arbitrale. 
(1) Sentința arbitrală se redactează în scris și trebuie să conțină:
a) componența nominală a tribunalului arbitral, locul şi data pronunțării sentinței;
b) numele părților, domiciliul sau reşedința ori, după caz, denumirea şi sediul, precum şi numele reprezentanților părților şi ale celorlalte persoane care au participat la dezbaterea litigiului arbitral;
c) menționarea convenției arbitrale în temeiul căreia sa procedat la arbitraj;
d) obiectul litigiului arbitral şi susținerile pe scurt ale părților;
e) motivele de fapt şi de drept ale sentinței, iar în cazul arbitrajului în echitate, motivele care sub acest aspect întemeiază soluția;
f) dispozitivul;
g) semnăturile tuturor arbitrilor și a supraarbitrului, sub rezerva dispozițiilor alin.(2).
(2) Dacă unul dintre arbitri se află în imposibilitatea de a semna minuta și/sau hotărârea, se va face mențiune în cuprinsul minutei și / sau al sentinței cu privire la motivele nesemnării, iar în locul acestuia va semna supraarbitrul. În ipoteza în care imposibilitatea de semnare a minutei și/sau a hotărârii îl privește pe supraarbitru, Președintele Curții de Arbitraj va semna în locul acestuia.
(3) Prevederile alineatului anterior se aplică, în mod corespunzător, și arbitrului unic. 
Art. 24. Efectele sentinței arbitrale.
(1) Sentința arbitrală este definitivă şi obligatorie. Ea se aduce la îndeplinire de bunăvoie de partea împotriva căreia sa pronunțat, de îndată sau în termenul arătat în hotărâre.
(2) În termen de trei zile de la data semnării sentinței, Secretariatul Curții de Arbitraj o comunică părților.
(3) Sentința arbitrală comunicată părților are efectele unei hotărâri judecătoreşti definitive. 
(4) Hotărârea arbitrală constituie titlu executoriu şi se poate pune în aplicare prin executare silită, potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă, care se aplică în mod corespunzător.
(5) Prin acordul de soluționare a litigiului arbitral în conformitate cu aceste Reguli de procedură arbitrală, părțile se angajează să pună în aplicare dispozițiile sentinței arbitrale de îndată.
Art. 25. Îndreptarea și lămurirea sentinței arbitrale. 
(1) Orice eroare materială strecurată în sentința arbitrală, care nu modifică fondul soluției (cum ar fi, spre exemplu, erorile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea şi susținerile părților, greșelile de calcul, etc.), poate fi îndreptată din oficiu sau la cererea formulată de oricare dintre părți în termen de 15 zile de la data comunicării hotărârii.
(2) În termen de 30 de zile de la pronunțarea sentinței arbitrale, Tribunalul arbitral va putea corecta, din oficiu, orice eroare de tipul celor menționate la alineatul (1). Termenul poate fi prelungit de Președintele Curții de Arbitraj în cazuri temeinic justificate.
(3) În cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înțelesul, întinderea şi aplicarea dispozitivului sentinței arbitrale ori aceasta cuprinde dispoziții potrivnice, oricare dintre părți poate solicita tribunalului arbitral care a pronunțat sentința, în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii, să lămurească dispozitivul sau să înlăture dispozițiile potrivnice.
(4) Dacă Tribunalul arbitral constată că solicitarea de îndreptare a erorilor materiale sau de lămurire a sentinței arbitrale este întemeiată, acesta va efectua corecturile solicitate sau va oferi lămuririle cerute în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării.
(5) Pentru orice îndreptare a unei erori materiale / lămurire a unei sentințe arbitrale se întocmește o încheiere în forma prevăzută pentru sentința arbitrală. Încheierea face parte integrantă din sentința arbitrală și se pronunță de același Tribunal arbitral. Aceasta se anexează la exemplarul sentinței aflat la dosarul litigiului arbitral şi la exemplarul în dosarul de hotărâri al Curții de Arbitraj și se comunică părților.
(6) Dispozițiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător și pentru îndreptarea și lămurirea încheierilor pronunțate de Tribunalul Arbitral.
Art. 26. Completarea sentinței arbitrale.
(1) Dacă Tribunalul arbitral a omis să se pronunțe, prin sentință, asupra unui capăt de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau incidentale, oricare dintre părți poate formula, în termen de 15 zile de la data comunicării hotărârii, o cerere de completare a sentinței, cu transmiterea unei notificări către cealaltă parte / celelalte părți.
(2) Tribunalul arbitral soluționează cererea de urgență, cu citarea părților, printr-o sentință arbitrală separată, care se întocmește în forma prevăzută pentru sentința arbitrală.
(3) Sentința de completare se anexează la exemplarul sentinței arbitrale aflat la dosarul litigiului arbitral şi la exemplarul în dosarul de hotărâri al Curții de Arbitraj și se comunică părților.
Capitolul 5. Cheltuielile arbitrale. 
Art. 27. Cheltuielile arbitrale. 
(1) Cheltuielile arbitrale includ taxa de înregistrare în cuantum de 100 de euro sau echivalentul în lei la cursul Băncii Naționale a României din ziua plății, precum și o taxă arbitrală formată din taxă administrativă, onorariile arbitrilor, cheltuielile de administrare a probelor, de traducere a actelor şi a dezbaterilor, onorariile avocaților, ale experților şi consilierilor, cheltuielile de deplasare a părților, arbitrilor, martorilor, experților şi consilierilor şi alte cheltuieli legate de soluționarea litigiului arbitral.
(2) Taxa de înregistrare şi taxa arbitrală remunerează serviciile prestate de Curtea de Arbitraj în organizarea şi desfăşurarea arbitrajului. Această taxă nu se va restitui în nici o situaţie, fiind folosită pentru acoperirea cheltuielilor generate de pregătirea şi soluţionarea dosarului. 
(3) În absența unei înţelegeri a părţilor, cheltuielile arbitrale cad în sarcina părții care a pierdut litigiul, integral dacă cererea de arbitrare este admisă în totalitate sau proporţional cu ceea ce s-a acordat, dacă cererea s-a admis în parte.
(4) La cererea întemeiată a părții interesate, Tribunalul Arbitral poate obliga partea din a cărei culpă au fost cauzate celeilalte părţi cheltuieli inutile, la plata acestora, cu titlu de despăgubiri.
Art. 28. Calculul taxei arbitrale: 
Taxa arbitrală se calculează și se achită conform celor stabilite de Normele privind taxele și cheltuielile arbitrale ale Curții de Arbitraj de pe lângă Asociația „Centrul de Arbitraj și Mediere în Asigurări” (ACAMA), aprobate de Adunarea Generală a membrilor Asociației, la propunerea Colegiului de conducere a Curții de Arbitraj.
Art. 29. Restituirea taxei arbitrale:
(1) Dacă reclamantul renunță la procedura de arbitraj sau la dreptul subiectiv ori părțile încheie o tranzacție înainte de constituirea tribunalului arbitral, taxa arbitrală se restituie în proporție de 75%.
(2) Dacă reclamantul renunță la procedura de arbitraj sau la dreptul subiectiv ori părțile încheie o tranzacție înainte de / la primul termen de arbitrare, taxa arbitrală se restituie în proporție de 50%.
(3) Atunci când este pronunțată o hotărâre de constatare a necompetenței tribunalului arbitral, taxa arbitrală se restituie în proporție de 50%.
(4) Dacă reclamantul își reduce pretențiile înainte de / la primul termen de arbitrare, pentru care părțile au fost legal citate, taxa arbitrală se calculează la valoarea obiectului cererii astfel redus. În cazul în care valoarea pretențiilor formulate în cerere este redusă ulterior termenului anterior indicată, taxa arbitrală deja achitată nu este supusă restituirii.
Art. 30 
(1) Cererea reconvenţională, cererea de chemare în garanţie şi cererea de intervenţie se taxează întocmai precum cererea principală de arbitrare. 
(2) Cererile incidente vor fi soluţionate de către Tribunalul arbitral sub condiţia acceptării judecării în arbitraj de către cei care au formulat aceste cereri. 
(3) Prevederile art. 29 se aplică în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte cererea reconvenţională.
Art. 31 (1) Taxa arbitrală se plăteşte integral odată cu cererea adresată Curţii de Arbitraj, anexându-se la cerere şi dovada plăţii. Această dovadă se poate prezenta şi în cadrul unui termen stabilit de Secretariatul Curţii, dar nu mai târziu de 15 zile de la data introducerii cererii.
(2) Preşedintele Curţii de Arbitraj poate aprobă că taxa arbitrală să fie plătită în două tranșe egale, prima la introducerea cererii, iar a două cel mai târziu până la primul termen de înfăţişare.
(3) În cazuri excepţionale, Tribunalul Arbitral, pentru motive bine întemeiate şi dovedite, poate dispune plata taxei arbitrale în tranşe, cu condiţia ca ultima tranșă să fie achitată cel mai târziu până la data pronunţării hotărârii arbitrale.
(4) Dacă dovada platii taxei arbitrale nu se face odată cu introducerea cererii sau în termenul prescris în acest scop, cererea de arbitrare se restituie reclamantului, excepţie făcând alin. (3).
(5) Taxa arbitrală minimă este ireductibilă.
Art. 32 Pentru reluarea procedurii arbitrale după suspendarea litigiului, nu se plătesc taxe arbitrale suplimentare.
Art. 33 (1) Partea la cererea căreia s-a încuviinţat efectuarea unei expertize, administrarea altei probe sau efectuarea de traduceri de pe actele dosarului, precum şi traducerea prin interpreţi a dezbaterilor orale, are obligaţia să avanseze costul efectuării acestora.
(2) Dacă o asemenea măsură este dispusă din oficiu, tribunalul arbitral va putea obliga pe oricare dintre părţi sau pe ambele, în proporţia ce se va stabili, să avanseze costul efectuării ei.
Art. 34 
Taxa de înregistrare, taxa arbitrală și alte cheltuieli arbitrale se plătesc fie în numerar la casieria ACAMA, fie prin virament bancar în contul ACAMA. În acest din urmă caz, taxele şi cheltuielile arbitrale se consideră achitate din ziua intrării sumelor în contul bancar ACAMA.
Art. 35
Daca una dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţia ce îi revine cu privire la plata taxelor și / sau a cheltuielilor arbitrale, cealaltă parte poate executa plata sumelor datorate, urmând ca prin hotărârea arbitrală să se stabilească modul de suportare a sumelor respective. 
Art. 36 (1) Dacă taxele sau cheltuielile arbitrale nu s-au plătit conform procedurilor prezentelor Reguli, ACAMA şi, după caz, tribunalul arbitral nu poate să dea curs misiunii de organizare a arbitrajului sau procedurii arbitrale.
(2) Orice diferenţă în plus sau în minus de taxe sau cheltuieli arbitrale se regularizează şi se achita de îndată.
Art. 37 (1) Taxele şi cheltuielile arbitrale se suporta de partea care a pierdut litigiul, integral dacă cererea de arbitrare este admisă în totalitate sau proporţional cu ceea ce s-a acordat, dacă cererea este admisă în parte.
(2) Părţile pot conveni asupra altui mod de suportare a taxei şi cheltuielilor arbitrale.
Art. 38 Tribunalul arbitral poate obliga, la cerere, partea din a cărei culpă s-au cauzat celeilalte părţi cheltuieli inutile, la plata acestora, cu titlul de despăgubiri.
Capitolul 6. Dispoziții finale. 

Art. 39. Completarea Regulilor de procedură arbitrală
(1) Prevederile prezentelor Reguli de procedură arbitrală cu privire la stabilirea cuantumului și achitarea cheltuielilor arbitrale se completează cu cele ale Normelor privind taxele și cheltuielile arbitrale ale Curții de Arbitraj de pe lângă Asociația „Centrul de Arbitraj și Mediere în Asigurări” (ACAMA), aprobate de Adunarea Generală a membrilor Asociației, la propunerea Colegiului de conducere a Curții de Arbitraj.
(2) Prezentele reguli se completează cu dispozițiile Codului de procedură civilă, în măsura în care acestea din urmă sunt compatibile cu arbitrajul și cu natura litigiilor supuse soluționării de către Curtea de Arbitraj de pe lângă Asociația „Centrul de Arbitraj și Mediere în Asigurări” (ACAMA).
Art. 40. Răspunderea arbitrilor
Asociaţia, Curtea de Arbitraj, arbitrii, precum și personalul acestora, nu vor fi răspunzători în fața niciuneia dintre părți pentru nicio acțiune sau omisiune în legătură cu procedura arbitrală, cu excepția cazului în care acțiunea sau omisiunea respectivă se datorează conduitei ilicite intenționate sau neglijenței grave a acestora.
Art. 41. Revizuirea regulilor
(1) Colegiul de conducere a Curții de Arbitraj poate aduce prezentelor Reguli modificări, supuse confirmării Adunării generale a Asociației. Aceste modificări vor fi publicate pe site-ul web al Asociației și se vor aduce la cunoștința celor interesați prin orice alte mijloace. 
(2) În ipoteza în care există litigii pe rolul Curții de Arbitraj, regulile de procedură arbitrală aplicabile acestora vor fi cele aflate în vigoare la data înregistrării cererii arbitrale. Dacă părțile consimt în mod expres, modificările aduse regulilor de procedură arbitrală li se pot aplica de la data la care au depus la registratura Curții de Arbitraj o cerere în acest sens
Art. 42. Anexe
Anexa nr. IA (Clauza compromisorie standard) și Anexa nr. IIB (Forma de compromis standard) fac parte integrantă din prezentele Reguli.

Anexa IA: CLAUZA COMPROMISORIE STANDARD
,,Orice fel de litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv litigiul referitor la încheierea, interpretarea, executarea, nulitatea sau desființarea contractului, va fi soluționat definitiv prin intermediul arbitrajului organizat de Curtea de Arbitraj de pe lângă Asociația “Centrul de Arbitraj și Mediere în Asigurări” (ACAMA), în conformitate cu Regulile de Procedură Arbitrală ale acesteia. Hotărârea arbitrală este definitivă, obligatorie și executorie’’.

Informații suplimentare recomandate:
„Tribunalul arbitral va fi format din (...opțiunea părților pentru un arbitru unic sau trei arbitri). Cauza va fi guvernată de normele de drept substanțial din (...se va insera). Locul și limba arbitrajului va fi (... localitatea / țara și limba aleasă de părți).”
„Tribunalul arbitral va judeca litigiul în echitate (ex aequo et bono).” 

Anexa IIB: FORMA DE COMPROMIS STANDARD:
„Subsemnații / subscrisele: 1............ (numele / denumirea; numele reprezentanților legali sau convenționali; domiciliu / sediu; număr de înmatriculare în Registrul Comerțului; număr de telefon, telex, fax, adresa poștei electronice și alte elemente de identificare, după caz), denumită în continuare partea 1, și .................(aceleași date), denumită în continuare partea 2, constatăm că între părțile identificate anterior a intervenit un litigiu izvorât din Contractul nr. ...... din data de ........, litigiu având următorul obiect: Partea 1 pretinde faptul că .............(expunerea pe scurt a pretențiilor)Partea 2 pretinde faptul că ...............(expunerea pe scurt a pretențiilor). Subsemnații / subscrisele convenim ca acest litigiu să fie soluționat prin arbitraj organizat de Curtea de Arbitraj de pe lângă Asociația “Centrul de Arbitraj și Mediere în Asigurări” (ACAMA), în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acesteia. Hotărârea arbitrală pronunțată în acest litigiu este definitivă, obligatorie și executorie”.

Părțile mai pot adăuga, la alegerea lor, următoarele mențiuni:
1. ,,Tribunalul arbitral va fi compus din d-na / dl .………….., în calitate de arbitru unic.”
Sau,,Tribunalul arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic numit de Curtea de Arbitraj de pe lângă Asociația “Centrul de Arbitraj și Mediere în Asigurări “ (ACAMA)”.
Sau
,,Tribunalul arbitral va fi compus din trei membri: d-na / dl. .........., arbitru desemnat de partea 1 și d-na / dl.: ............. arbitru desemnat de partea 2. Cei doi arbitri vor alege un supraarbitru, în termenul și condițiile prevăzute de Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj de pe lângă Asociația “Centrul de Arbitraj și Mediere în Asigurări” (ACAMA)”.
Sau
,,Tribunalul arbitral va fi compus conform Regulilor de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj de pe lângă Asociația “Centrul de Arbitraj și Mediere în Asigurări” (ACAMA)’’.
2. ,,Tribunalul arbitral va judeca litigiul în drept, cu aplicarea legii române/normelor de drept substanțial din (...se va insera)”.
Sau
,,Tribunalul arbitral va judeca litigiul în echitate (ex aequo et bono)”.
3. ,,Locul arbitrajului este la ........... (dacă se stabilește alt loc decât sediul Curții de Arbitraj)”.
4. ,,Tribunalul arbitral va pronunța hotărârea în termen de ..... luni [în situația în care părțile convin să stabilească un termen mai mare sau mai mic de 6 luni, prevăzut de Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj de pe lângă Asociația “Centrul de Arbitraj și Mediere în Asigurări” (ACAMA)”.
Încheiat în dublu exemplar, la ............, astăzi ...........,

Semnătura părții 1

Semnătura părții 2
NORME PRIVIND TAXELE ȘI CHELTUIELILE ARBITRALE ALE

CURȚII DE ARBITRAJ DE PE LÂNGĂ ASOCIAȚIA 
„CENTRUL DE ARBITRAJ ȘI MEDIERE ÎN ASIGURĂRI” (ACAMA)Art. 1 Valoarea taxei arbitrale:

(1) Pentru remunerarea serviciilor arbitrale prestate de Curtea de Arbitraj de pe lângă Asociația „Centrul de Arbitraj și Mediere În Asigurări” (ACAMA), denumită în continuare Curtea de Arbitraj, se percepe o taxă de înregistrare în valoare de 100 de euro sau echivalentul în lei la cursul BNR din ziua plății, precum și o taxă arbitrală formată din taxă administrativă și onorariile arbitrilor.

(2) Cuantumul taxei arbitrale compusă din taxa administrativă și onorariile arbitrilor este prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentele Norme.

(3) Dacă valoarea obiectului cererii este exprimată în altă valută decât Euro, taxa arbitrală se calculează pe baza parității stabilită de BNR dintre această valută și Euro la data introducerii cererii de arbitrare și se plătește în euro ori în altă valută liber convertibilă.

(4) Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător și în cazul în care se formulează pretenții în valute diferite. Secretariatul Curții de Arbitraj va putea stabili însă o valută unică de percepere a taxei arbitrale.

(5) Cuantumul onorariilor arbitrilor stabilite conform alin. (1) și Anexei nr. 1 se aplică pentru un singur arbitru.

(6) Taxa de înregistrare nu se restituie în nicio situație.

Art. 2  Valoarea obiectului cererii:

(1) Părțile au obligația de a evalua în vederea taxării orice cerere dedusă arbitrajului, sub sancțiunea restituirii acesteia.
(2) Valoarea obiectului cererii se stabilește, de regulă, astfel:

 1. a) în cererile privind pretenții bănești, la suma pretinsă;
 2. b) în cererile privind predarea unor bunuri, altele decât cele arătate la lit. f) și g) la valoarea acelor bunuri din momentul introducerii cererii;
 3. c) în cererile privind obligația de a face sau de a nu face, la valoarea indicată de reclamant.
  d) în cererile privind executarea unui contract sau a altui act juridic, la valoarea obiectului acestuia sau a părții din obiect dedusă arbitrajului;
 4. e) în cererile privind plata unei părți dintr-o creanță, la valoarea părții pretinsă de reclamant ca fiind exigibilă sau care urmează a fi executată la data când devine exigibilă;
 5. f) în cererile privitoare la dreptul de proprietate sau alte drepturi reale asupra unui imobil, la valoarea impozabilă a imobilului;
 6. g) în cererile privitoare la constatarea nulității absolute, anularea, rezilierea contractelor de locațiune sau leasing, inclusiv la repunerea părților în situația anterioară, precum și în cererile privitoare la predarea sau restituirea bunului închiriat sau arendat, la valoarea chiriei sau arendei anuale.

(3) În cererile cu mai multe capete, valoarea fiecărui capăt trebuie stabilită în mod separat; valoarea obiectului cererii se stabilește la suma totală a capetelor de cerere.

(4) Secretariatul Curții de Arbitraj va calcula taxa arbitrală pe baza evaluării pretențiilor de către părți.
(5) În toate situațiile, tribunalul arbitral poate determina, în mod rezonabil, valoarea reală a pretențiilor. Tribunalul arbitral va dispune taxarea suplimentară, dacă este cazul, numai după punerea în discuția părților a valorii reale a pretențiilor deduse arbitrajului.

Art. 3   Valoarea obiectului cererii în situații speciale:

(1) Cererile privind constatarea nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial, altul decât cele arătate la art. 2 lit. g), precum și cererile privind constatarea existenței sau inexistenței unui drept patrimonial, se taxează cu taxa arbitrală prevăzută la Anexa nr. 1, în funcție de valoarea pretinsă a fi executată sau, după caz, neexecutată. Cererea privind repunerea părților în situația anterioară este scutită de taxa arbitrală dacă este accesorie cererii privind constatarea nulității, anularea, rezoluțiunea, sau rezilierea actului juridic patrimonial.

(2) Dacă actul cu privire la care se solicită constatarea nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea este un pact de preferință, un pact de opțiune sau o promisiune de a contracta (de vânzare, de închiriere sau de orice altă natură) sau orice alt antecontract, atunci taxa arbitrală se va calcula prin raport la valoarea avansului din sumele ce urmează a fi plătite potrivit contractului care se promite sau cu privire la care se încheie antecontractul, datorat în temeiul pactului, promisiunii sau antecontractului sau la valoarea prețului promisiunii sau antecontractului, dacă părțile au prevăzut expres o astfel de valoare.

(3) În cazul în care obiectul cererii de arbitrare cuprinde capete de cerere care au aceeași finalitate, capete de cerere alternative, precum restituirea în natură sau în echivalent, sau principale ori subsidiare, se percepe o singură taxă arbitrală, calculată la valoarea cea mai mare a obiectului cererii conform Anexei nr.1.

(4) În cazul în care o parte solicită, prin întâmpinare ori cerere reconvențională, compensarea pretenției sale cu cea a celeilalte părți, solicitantul este obligat la plata taxei arbitrale la valoarea de compensat.

(5) Cererile pentru recuzarea unui arbitru se taxează cu 1.500 lei.

(6) Cererile pentru încuviințarea de măsuri asigurătorii și măsuri provizorii precum și cererile privind constatarea anumitor împrejurări de fapt se taxează cu 1.500 lei.

(7) Cererile pentru eliberarea de certificate privind situația unor litigii arbitrale se taxează cu 100 lei.

(8) Când, prin cererea de arbitrare, se pretind dobânzi, penalități sau majorări de întârziere, suma acestora, de la data când încep să curgă și până la data introducerii cererii sau a majorării ei cu atare pretenții, se cumulează, în vederea taxării, cu valoarea celorlalte pretenții bănești (despăgubiri, restituiri etc.).(9) Pentru ca tribunalul arbitral să fie legal învestit cu un capăt de cerere privind acordarea de dobânzi, penalități de întârziere sau majorări de întârziere și în continuare, după pronunțarea sentinței arbitrale, aceste pretenții trebuie evaluate și taxate la valoarea acestora până la ultimul termen de arbitrare.(10) Dispozițiile art. 9 se aplică în mod corespunzător.

Art. 4  Taxarea altor cereri:

(1) Cererea reconvențională, cererea de chemare în garanție și cererea de intervenție în interes propriu ori de chemare în judecată a altor persoane se taxează întocmai ca și cererea principală de arbitrare, inclusiv în ce privește taxa de înregistrare.

(2) Dispozițiile art. 9 se aplică în mod corespunzător.

Art. 5  Taxa de înregistrare și taza arbitrală în procedura de urgență:
(1) Taxele pentru procedura de urgență sunt compuse din următoarele elemente:

 1. a) 100 de euro, care reprezintă taxă de înregistrare;
 2. b) taxa arbitrală compusă din taxa administrativă în valoarea de 3.400 lei și onorariul Arbitrului de Urgență în valoare de 10.250 lei.

(2) Partea care solicită numirea Arbitrului de urgență va plăti taxa de înregistrare și taxa arbitrală până la depunerea cererii inclusiv.

(3) La cererea motivată a Arbitrului de Urgență sau în cazul în care se consideră astfel, Președintele Curții de Arbitraj poate hotărî majorarea sau reducerea sumelor prevăzute la alin. (1) lit. b) și c), ținând cont de natura și complexitatea cazului sau de alte circumstanțe relevante.

(4) Dacă nu se depune dovada taxei de înregistrare și a taxei arbitrale, Secretariatul Curții de Arbitraj nu va transmite cererea către Președintele Curții de Arbitraj, ci o va restitui solicitantului.
(5) La cererea unei părți, taxa de înregistrare și taxa arbitrală pot fi împărțite între părți prin sentința finală a tribunalului arbitral.

Art. 6  Onorariile arbitrilor:
(1) În cazul soluționării litigiului de către un tribunal arbitral, valoarea onorariilor arbitrilor se calculează conform Anexei nr. 1 și se înmulțește cu numărul de arbitri care intră în componența tribunalului arbitral.
(2) În situația prevăzută la alin. (1), suma reprezentând onorariile arbitrilor se repartizează conform înțelegerii arbitrilor, iar în lipsa înțelegerii, astfel:
a) Până la 10% pentru supraarbitru sau, după caz, pentru arbitrul care redactează hotărârea;
b) restul de până la 90% se împarte între toți membrii tribunalului arbitral.
(3) În cazul soluționării litigiului de către un arbitru unic, valoarea onorariului arbitrului unic se calculează conform art. 1, la care se adaugă un procent de 33% din această sumă.
Art. 7  Obligația de taxare:
Taxele arbitrale se avansează de reclamant, cu privire la cererea principală, respectiv de pârât pentru cererea reconvențională.
Art.8  Alte cheltuieli arbitrale:
(1) În afară de taxa de înregistrare și de taxa administrativă, părțile sunt obligate să plătească, în condițiile ce urmează, cheltuielile arbitrale constând în: onorariile arbitrilor; onorariile avocaților; cheltuieli de administrare a probelor; cheltuieli de traducere a actelor și a dezbaterilor; cheltuielile de citare sau comunicare de acte de procedură prin poștă rapidă; cheltuielile de deplasare a părților, a arbitrilor, a experților, a consilierilor și a martorilor; alte cheltuieli necesitate de arbitrarea litigiului.
(2) Dacă o astfel de măsură este dispusă din oficiu, tribunalul arbitral va putea obliga pe oricare dintre părți sau pe ambele, în proporția ce se va stabili, să avanseze costul efectuării ei.
(3) La sumele menționate la alineatul (1) se adaugă TVA.
Art.9  Restituirea taxei arbitrale:
(1) Dacă reclamantul renunță la arbitrare sau la dreptul subiectiv sau părțile încheie o tranzacție mai înainte de constituirea tribunalului arbitral, taxa arbitrală se restituie în proporție de 75%.
(2) Dacă reclamantul renunță la arbitrare sau la dreptul subiectiv sau părțile încheie o tranzacție mai înainte sau la primul termen de arbitrare, taxa arbitrală se restituie în proporție de 50%.
(3) Atunci când se pronunță o hotărâre prin care se constată necompetența tribunalului arbitral, taxa arbitrală se restituie în proporție de 50%.
(4) Dacă reclamantul își reduce pretențiile mai înainte sau la primul termen de arbitrare, pentru care părțile au fost legal citate, taxa arbitrală se calculează la valoarea obiectului cererii astfel redus. În cazul în care valoarea pretențiilor formulate în cerere se micșorează ulterior, taxa arbitrală deja achitată nu se restituie.
(5) Taxa arbitrală minimă este ireductibilă.
Art. 10 Taxarea în arbitrajul ad hoc:
În arbitrajul ad-hoc organizat de Curtea de Arbitraj, în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare, taxa administrativă este aceeași ca și taxa administrativă percepută pentru soluționarea litigiului prin arbitraj instituționalizat și se achită în termen de 10 zile după achitarea taxei de înregistrare.
Art. 11 Condițiile plății taxei arbitrale:
(1) Taxa arbitrală se plăteşte integral odată cu cererea adresată Curţii de Arbitraj, anexându-se la cerere şi dovada plăţii. Această dovadă se poate prezenta şi în cadrul unui termen stabilit de Secretariatul Curţii, dar nu mai târziu de 15 zile de la data introducerii cererii.
(2) Preşedintele Curţii de Arbitraj poate aprobă că taxa arbitrală să fie plătită în două tranșe egale, prima la introducerea cererii, iar a două cel mai târziu până la primul termen de înfăţişare.
(3) În cazuri excepţionale, Tribunalul Arbitral, pentru motive bine întemeiate şi dovedite, poate dispune plata taxei arbitrale în tranşe, cu condiţia ca ultima tranșă să fie achitată cel mai târziu până la data pronunţării hotărârii arbitrale.
(4) Dacă dovada plății taxei arbitrale nu se face odată cu introducerea cererii sau în termenul prescris în acest scop, cererea de arbitrare se restituie reclamantului, excepţie făcând alin. (3).
Art. 12 Sancțiunea neachitării taxei în termen. Cererea de reexaminare:
(1) Dacă dovada plății taxei arbitrale nu se face în termenul stabilite în acest scop, cererea de arbitrare se restituie.
(2) Partea nemulțumită de modul de calcul al taxelor și de soluția dată cererii de eșalonare a plății poate face cerere de reexaminare, asupra căreia Președintele Curții de Arbitraj se pronunță printr-o rezoluție motivată.
Art. 13 Calculul taxei administrative și plata onorariilor arbitrilor:
(1) Taxa administrativă și onorariile arbitrilor se calculează conform tabelului de calcul de către asistentul arbitral desemnat și se includ în cuantumul taxei arbitrale.
(2) Plata onorariilor arbitrilor se va face prin ACAMA, după pronunțarea, redactarea, semnarea și comunicarea către părți a hotărârii arbitrale, în cazul arbitrajului instituționalizat, și conform înțelegerii părților, în cazul arbitrajului ad hoc. 
(3) Onorariile arbitrilor pentru litigiile în care s-a dispus suspendarea judecății în temeiul unor dispoziții imperative ale legii se stabilesc în vederea plății după cum urmează: 50% la data suspendării și 50% la finalizarea litigiului prin hotărâre, inclusiv prin pronunțarea unei hotărâri de perimare sau, după caz, la rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii insolvenței.
(4) Onorariile arbitrilor, plătite prin ACAMA din depozitul constituit de părți în acest scop, reprezintă sume nete. Calculul și deducerea impozitului pe venit, a contribuțiilor sociale obligatorii și a oricăror alte obligații fiscale revin ACAMA, potrivit legii.
Art. 14 Modalități de plată:
(1) Taxa de înregistrare, taxa arbitrală și alte cheltuieli arbitrale se plătesc în numerar la casieria Curții de Arbitraj ori prin documente de plată acceptate de ACAMA. În acest din urmă caz, taxele şi cheltuielile arbitrale se consideră achitate din ziua intrării sumelor în contul ACAMA.
(2) Cheltuielile de deplasare a unui arbitru, în cuantumul stabilit de tribunalul arbitral, vor putea fi achitate și în mod direct arbitrului, pe bază de chitanță însoțită, după caz, de documente justificative. Copii ale chitanței și ale documentelor justificative, după caz, vor fi păstrate la dosarul cauzei.
(3) În cazul plății prin documente de plată, taxa de înregistrare, taxa arbitrală și cheltuielile arbitrale se consideră plătite în ziua intrării sumelor în contul ACAMA. Decalajul dintre data efectuării plății și data operării în contul ACAMA odată cu înregistrarea plății nu are nici o consecință juridică asupra termenelor de plată prevăzute.
Art. 15 Suportarea taxelor și cheltuielilor arbitrale:
(1) Orice diferență în plus sau în minus de taxe sau cheltuieli arbitrale se regularizează și se achită de îndată.
(2) Comunicarea hotărârii poate fi amânată până la plata integrală de către părți a obligațiilor financiare.
Art. 16 Intrarea în vigoare:
(1) Prezentele Norme se aprobă de către Adunarea generală a membrilor ACAMA și intră în vigoare la 1 ianuarie 2019.
(2) Prezentele Norme privind taxele și cheltuielile arbitrale se publică pe site-ul ACAMA.


Anexa nr. 1: Taxa administrativă și onorariul arbitral

A. Când valoarea obiectului cererii este exprimată în lei:

Nr. crt.

Valoarea obiectului cererii în lei

Taxa administrativă

Onorariu arbitral

1

până la 2.000 lei inclusiv

300 lei (taxă administrativă minimă)

200 lei (onorariu minim)

2

între 2.001 lei și 5.000 lei inclusiv

300 lei plus 5% pentru ceea ce depășește suma de 2.000 lei

200 lei plus 5% pentru ceea ce depășește suma de 2.000 de lei

3

între 5.001 lei și 10.000 lei inclusiv

400 lei plus 4% pentru ceea ce depășește suma de 5.000 lei

300 de lei plus 4% pentru ceea ce depășește suma de 5.000 lei

4

între 10.001 lei și 50.000 lei inclusiv

585 lei plus 3% pentru ceea ce depășește suma de 10.000 lei

485 lei plus 3% pentru ceea ce depășește suma de 10.000 lei

5

între 50.001 lei și 100.000 lei inclusiv

1.650 lei plus 2% pentru ceea ce depășește suma de 50.000 lei

1.550 lei plus 2% pentru ceea de depășește suma de 50.000 lei

6

între 100.001 lei și 200.000 lei inclusiv

2.550 lei plus 1% pentru ceea ce depășește suma de 100.000 lei

2.450 lei plus 1% pentru ceea de depășește suma de 100.000 lei

7

între 200.001 lei și 700.000 lei

3.450 lei plus 0,5% pentru ceea ce depășește suma de 200.000 lei

3.350 lei plus 0,5% pentru ceea de depășește suma de 200.000 lei

8

peste 700.000 lei

5.700 lei plus 0,3% pentru ceea ce depășește suma de 700.000 lei

5.600 lei plus 0,3% pentru ce depășește suma de 700.000 lei


 1. Când valoarea obiectului cererii este exprimată în valută străină.
  Taxele indicate la prezentul pct. B nu se aplică litigiilor dintre persoane fizice sau juridice române când valoarea obiectului cererii este exprimată într-o monedă străină.

Nr.crt.

Valoarea obiectului cererii în Euro

Taxa administrativă

Onorariu arbitral

1

până la 20.000 Euro inclusiv

800 Euro (taxă administrativă minimă)

400 Euro (onorariu minim)

2

între 20.001 Euro și 50.000 Euro inclusiv

800 Euro plus 5% pentru ceea ce depășește suma de 20.000 Euro

400  Euro  plus  5%  pentru  ceea ce depășește suma de 20.000 Euro

3

între 50.001 Euro și 100.000 Euro inclusiv

2.050  Euro plus 3%  pentru ceea ce depășește suma de 50.000 Euro

1.650  Euro   plus  3%  pentru ceea ce depășește suma de 50.000 Euro

4

între 100.001 Euro și 500.000 Euro inclusiv

3.400  Euro  plus  1,5%  pentru ceea ce depășește  suma de 100.000 Euro

3.000  Euro  plus  1,5%  pentru ceea ce depășește suma de 100.000 Euro

5

între 500.001 Euro și 1.000.000 Euro inclusiv

8.800  Euro  plus  0,7%  pentru  ceea ce depășește suma de 500.000 Euro

8.400  Euro  plus  0,7%  pentru  ceea ce depășește suma de 500.000 Euro

6

între 1.000.001 Euro și 2.000.000 Euro inclusiv

12.000 Euro plus 0,5% pentru ceea ce depășește suma de 1.000.000 Euro

11.600 Euro plus 0,5% pentru ceea ce depășește suma de 1.000.000 Euro

7

peste 2.000.000 Euro

16.500 Euro plus 0,3% pentru ceea ce depășește suma de 2.000.000 Euro

16.100 Euro plus 0,3% pentru ceea ce depășește suma de 2.000.000 Euro

 

parallax background

Any questions? Contact with me!